Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kanice č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Kanice

Obecně závazná vyhláška obce Kanice

č.1/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Kanice

 

 

 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo na svém veřejném zasedání dne 15.května 2008 v souladu ust. § 10 a § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění podle zákona č.2/2003 Sb. a v souladu se zákonem č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část pátá, čl.X, § 12, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška), kterou stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti v obci Kanice.

 

 

Čl. 1
Místní koeficient

Místní koeficient pro všechny nemovitosti na území celé obce, se stanovuje ve výši 2 (slovy dva). Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popř.za jejich soubory.

Čl. 2
Platnost a účinnost vyhlášky

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce Kanice dne 15.5.2008 a nabývá platnosti 15-tým dnem po vyvěšení na úřední desce obce Kanice.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2009.

…………………………………..                                  

starosta obce                                                                                                            

ing.Vladimír Kalivoda                                                                                                      

 

místostarosta obce

 Lukáš Láník

 

Vyvěšeno dne 16.5.2008

Sejmuto dne ......................