Vyhlášky

Vyhláška č. 4/2005 o podmínkách volného pohybu psů ze dne 13.1.2005

Obecně závazná vyhláška obce Kanice

č.4/2005

o podmínkách volného pohybu psů
v obci Kanice
 
Zastupitelstvo obce Kanice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13.ledna 2005 a vydává v souladu s ust.§ 35 a § 84 odst.2), písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku)

Článek 1

Tato vyhláška upravuje volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích a v prostorách zařízení obce, sloužících potřebám veřejnosti, na katastrálním území Kanic v obci Kanice.

Článek 2

Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují dle § 34 zákona o obcích všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání.
Za prostory v zařízeních obce, která slouží potřebám veřejnosti dle ust.§ 10 písm.c) zákona o obcích se například považují školy, dětská hřiště a podobně.

Článek 3

V zájmu bezpečnosti občanů a ochrany veřejného pořádku je držitel psa povinen:
1)      opatřit psa  známkou.
2)      zamezit vstupu a pohybu psa v těchto lokalitách, kde se psi nesmí vyskytnout ( výjimku tvoří hlídací pes, který musí být s doprovodem a je určen starostou obce ) :
-         oplocený areál Základní školy Kanice, včetně školního hřiště
-         park okolo budovy Obecního úřadu, včetně přilehlého dětského hřiště a přístupové cesty ke zdravotnímu středisku
-         ostatní plochy sloužící jako dětská hřiště a sportoviště
3)      Na veřejných prostranstvích a v prostorách zařízení obce opatřit psa náhubkem a držet ho nebo vodit na vodítku.
4)      Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, pokud se tak stane, je majitel psa povinen provést neprodleně úklid.
5)      Pes musí být zajištěn tak, aby nedošlo k samovolnému pobíhání na veřejném  prostranství a v zařízení obce, sloužícího potřebám veřejnosti.
6)      Pokud dojde k napadení a poranění člověka psem, je držitel psa povinen jednat v souladu se zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Článek 4

Porušení ustanovení této vyhlášky je v případě fyzické osoby přestupkem dle ust. § 46 zákona ČNR č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (nejde-li o trestný čin) a v případě podnikající osoby a právnické osoby jde o správní delikt dle ust. §58 zákona o obcích.

Článek 5

Tato vyhláška ruší „Obecně závaznou vyhlášku obce Kanice č.2/2004 o podmínkách volného pohybu psů na veřejných prostranstvích obce Kanice“ ze dne 8.1.2004 a nabývá účinnosti dnem 14.1.2005.